Regulamin sklepu internetowego www.wellton.pl

obowiązujący od dnia 25.05.2018r.

§ 1

Postanowienia wstępne

1) Sklep internetowy Przedsiębiorstwa Wellton Sp. Z o.o., dostępny pod adresem internetowym www.wellton.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wellton Sp. z o.o. z siedzibą w Jaromierzu 101A 64-225 Kopanica, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000168156, o kapitale zakładowym 937 500 PLN, NIP 9231400247, REGON 970059226.

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3) Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4) Wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z własności intelektualnej niniejszego sklepu internetowego należą do Sprzedawcy a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.

§ 2

Definicje

1) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wellton Sp. Z o.o. z siedzibą w Jaromierzu 101A, kod pocztowy 64-225 Kopanica, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000168156, o kapitale zakładowym 937 500 PLN, NIP 9231400247, REGON 970059226

3) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wellton.pl

6) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9) Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Wellton Sp. z o.o. Jaromierz 101A 64-225 Kopanica

2) Adres e-mail Sprzedawcy: online@wellton.pl

3) Numer telefonu Sprzedawcy: 693 408 070

4) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 51 1090 1607 0000 0001 3564 3133

5) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00), pisemnie listem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Sklepu za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1) Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarką internetową pozwalającą na wyświetlanie stron www

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 2) Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sklep informuje, że wyłączenie mechanizmu „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

3) Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” dostępne są w Polityce Plików Cookies znajdującej się TUTAJ.

§ 5

Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

3) Oferowane w Sklepie Produkty są wolne od wad.

4) Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1) Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu Klienta. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

2) Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

3) Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4) Klient podczas rejestracji ma możliwość zapoznania się z Regulaminem a następnie jego akceptację.

5) Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma niezwłocznie, na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, potwierdzenie dokonania Rejestracji Konta w Sklepie.

6) Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7) Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1) Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

2) Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3) W celu złożenia Zamówienia należy:

a) Zalogować się do Sklepu;

b) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) Wybrać odpowiednią metodę płatności i dostawy

d) Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie

4) Klient ma także możliwość składania indywidualnych zamówień w Sklepie za pośrednictwem e-mail.

5) W celu złożenia Zamówienia indywidualnego za pośrednictwem e-mail należy:

a) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, sposób dostawy oraz wskazać dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu) a następnie przesłać zapytanie ofertowe na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu.

b) Zapoznać się z wyceną przesłaną na wskazany w zapytaniu adres mailowy. Niniejsza wycena przesyłana jest na oficjalnym formularzu zamówienia według wzorca obowiązującego w Sklepie, zawiera łączną kwotę do zapłaty, sposób dostawy oraz metodę płatności a także termin realizacji zamówienia.

c) Przesłać maila zwrotnego na adres Sklepu z informacją zawierającą „potwierdzenie złożenia zamówienia”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1) Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni do realizacji zamówienia i liczbie dni dostawy. Dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane. 2) Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jaromierz 101A, 64-225 Kopanica

3) Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze za pobraniem

b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c) Płatność za pośrednictwem przelewu online - operator Przelewy24.pl PayPro S.A. ul. Kancelerska 15, 60-627 Poznań

d) Karta płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

4) Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w zakładce „Wysyłka”.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3) W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5) A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8) Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10) Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4) Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6) Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana na indywidualne zamówienie - produkty, które zostały zmodyfikowane na prośbę Klienta lub wykonane według projektu przygotowanego specjalnie dla danego Klienta

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1) Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4) Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2) Dane osobowe Klientów przetwarzane przez administratora (imię i nazwisko, adres e-mail) będą w celu założenia konta oraz późniejszej realizacji zamówienia (adres wysyłki, nr telefonu) oraz jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę na subskrypcję newslettera (imię i nazwisko, adres e-mail) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c) W przypadku klienta który wyraził dodatkową zgodę na subskrypcję newslettera (imię i nazwisko, adres e-mail) podmioty korzystające z systemu monitorującego Pana/Pani aktywność podczas korzystania z witryny w celach: dopasowania treści stron i tematyki materiałów do Pani/Pana zainteresowań; zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia; pokazywania reklam dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań; dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalić nasze usługi,

4) Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła realizacja zamówienia, lub do usunięcia zgody,

5) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

6) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową założenia konta, realizacji zamówienia i subskrypcji newslettera,

8) Dodatkowe informację dotyczące danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się TUTAJ.

§ 14

Postanowienia końcowe

1) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu, która obowiązywała w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Do pobrania: